Hvað má ég gera

við mína eign?

Með hverfisskipulaginu fá íbúar ný leyfi til viðbygginga og breytinga á eignum sínum, svo sem til að byggja kvisti, svalir og viðbyggingar, auk þess að fjölga, fækka eða sameina íbúðir í þegar byggðum húsum.

Með almennum og samræmdum skilmálum hverfisskipulags er einfalt fyrir fasteignaeigendur að sjá hvaða heimildir þeir hafa, t.d. til breytinga á fasteigninni, til að útbúa aukaíbúð eða koma upp léttri atvinnustarfsemi heima. Umsóknarferli vegna hóflegra breytinga á fasteignum verður einnig einfaldara því kostnaðarsamar og tímafrekar deiliskipulagsbreytingar og grenndarkynningar eru að mestu úr sögunni.

Hverfisskipulag aðveldar íbúum að sjá hvaða heimildir þeir hafa til breytinga á sinni fasteign

Allir skilmálar og reglur í Hverfasjá

Með gildistöku hverfisskipulags Seljahverfis og Neðra- og Efra-Breiðholts geta fasteignaeigendur í Breiðholti skoðað gildandi skipulagsskilmála fyrir sína eign/eignir með því að slá götuheiti og húsnúmer viðkomandi fasteignar inn í svonefnda Hverfasjá á Netinu. Jafnframt birtast leiðbeiningar um hvernig viðkomandi skal  bera sig að við að sækja um leyfi til breytinga og/eða úrbóta.

Leiðbeiningar um útfærslur á þessum heimildum eru ekki tengdar einstökum hverfum eða skilmálaeiningum heldur eru þær algildar fyrir öll hverfi borgarinnar, sem fengið hafa hverfisskipulag.

 

 

Sérbýlishús

Flestir eigendur sérbýlishúsa, einbýlis-, rað- og parhúsa í Breiðholti hafa nú fengið heimildir til viðbygginga og hóflegra breytinga á fasteignum sínum. Einnig hafa tekið gildi heimildir til að byggja sorpskýli og önnur smáhýsi á lóð, allt að 15 m², jafnframt því sem kveðið er á um ýmiss konar frágang á lóð og lóðamörkum.

Heimilt er einnig að útbúa eina aukaíbúð í flestum sérbýlishúsum en þó ekki öllum. Aukaíbúð má að hámarki vera þriðjungur af heildarstærð húss og verður að koma henni fyrir innan núverandi húss, í viðbyggingu eða í sumum tilfellum í bílageymslu eða smáhúsi á lóð. Samkvæmt skilmálum hverfisskipulagsins tilheyra aukaíbúðirnar sama matshluta og aðalíbúð og er því  ekki heimilt að selja þær. Aukaíbúð má sameina aðalíbúð aftur ef eigendur óska þess.

Heimild um aukaíbúð í sérbýlishúsi gerir mörgum kleift að aðlaga húsnæði sitt betur að sínum þörfum og fjölskyldunnar, eftir því sem fjölskyldustærð og aðstæður taka breytingum.  Fyrir vikið geta einhverjir búið lengur í eignum sínum, þó börnin fari að heiman. Aukaíbúð í foreldrahúsum getur einnig verið fyrsta skref ungs fólks til sjálfstæðrar búsetu.

Heimild fyrir aukaíbúð í sérbýlishúsi gerir mörgum kleift að aðlaga húsnæðið betur að þörfum fjölskyldunnar þó aðstæður taki breytingum

Fjölgun íbúða í sérbýli
Heimilt er að fjölga íbúðum í sérbýli og hafa tvær íbúðir í stórum sérbýlishúsum þar sem aðstæður leyfa. Slíkt leiðir til betri landnýtingar og getur glætt mannlíf í hverfinu.
Mynd: Ydda arkitektar.
Mögulegar breytingar á sérbýli
Myndin sýnir hvernig byggja má við sérbýlishús. Nýir skilmálar einfalda málsmeðferð við breytingar.
Mynd: Trípólí arkitektar.

Fjölbýlishús

Í Reykjavík eru þúsundir íbúða á efri hæðum í lyftulausum fjölbýlishúsum. Aðgengi að þessum íbúðum er mun takmarkaðra en gengur og gerist og því henta þær oft illa fólki með skerta hreyfigetu eða sem komið er á efri ár. Af þessum sökum neyðast margir til að flytja úr íbúðum sínum þegar aldurinn færist yfir eða aðstæður breytast, með tilheyrandi kostnaði og raski. Á Íslandi er mjög sjaldgæft að gerðar hafi verið breytingar á þessum húsum til að koma fyrir lyftu, þó slíkt sé vel þekkt í löndunum í kringum okkur. Kostnaðurinn við byggingu og rekstur lyftu er í flestum tilfellum ein helsta hindrun þess.

Í hverfisskipulagi er farin sú leið að heimila húsfélögum að byggja eina aukahæð ofan á mörg af þessum lyftulausu fjölbýlishúsum í Breiðholti, gegn því skilyrði að um leið verði komið fyrir lyftu við húsið. Nýr byggingarréttur er verðmætur og getur húsfélagið ráðstafað honum og nýtt hagnaðinn til að fjármagna lyftu við húsið eða jafnvel til að sinna öðru viðhaldi á húsi eða lóð.

Bætt aðgengi að íbúðum á efri hæðum eykur einnig verðgildi íbúðanna og gerir mörgum kleift að búa lengur í íbúðum sínum. Síðast en ekki síst er lykilatriði að heimild til ofanábyggingar er verðmæti sem lóðarhafar einir eiga og ekki er hægt að ráðstafa nema um það sé samstaða.

Auk heimilda til ofanábygginga eru skilgreindir nýir byggingarreitir fyrir viðbyggingar og nýbyggingar á lóðum fjölbýlishúsa við Austurberg. Um þær gildir það sama og um ofanábyggingar, þ.e. að byggingarrétturinn er alfarið í eigu lóðarhafa og þeir einir geta ráðstafað honum ef um það næst samstaða. Þessum nýju byggingarheimildum er ætlað að bæta götumyndina við borgargötuna Austurberg og styrkja um leið hverfis- og borgarhlutamiðjuna við Hraunberg og Gerðuberg.

Að lokum eru í hverfisskipulagi skilgreindar heimildir til byggingar sorp- og hjólaskýla og annarra smáhýsa á lóð, allt að 15 m², auk þess sem kveðið er á um ýmiss konar frágang á lóð og lóðamörkum.

Arkitektasamkeppni

Til að freista þess að staðla vinnubrögð og verkferla á að halda hönnunarsamkeppni um ofanábyggingar og bætt aðgengi í samstarfi við Arkitektafélag Íslands og Félagsbústaði.

Lyftulaus fjölbýlishús sem Félagsbústaðir ráða yfir eru m.a. Yrsufell 5-15 en horft er til þess að niðurstöður hönnunarsamkeppninnar geti nýst í öllum grónum hverfum borgarinnar, óháð borgarhlutum.

Bæta má aðgengi að eldra fjölbýli með lyftum. Það eykur verðgildi og gerir fólki kleift að búa lengur í sínum íbúðum 

Lyftulaus fjölbýlishús
Yrsufell 5-15, á myndinni til hægri, er dæmi um lyftulaust fjölbýlishús í Efra-Breiðholti. Teikningin til vinstri sýnir hvernig ofanábygging gæti litið út.
Myndir: Trípólí arkitektar og Reykjavíkurborg.
.